Prístupom k aplikácii Payowallet, jej prezeraním a užívaním užívateľ potvrdzuje, že si prečítal nasledujúce podmienky pre jej použitie, porozumel im a súhlasí s nimi.

 1. Výhradným nositeľom autorských práv a prevádzkovateľom aplikácie Payowallet je Spoločnosť Payowallet, s.r.o. (ďalej ako „Payowallet“) , ktorá ako vlastník softwarovej aplikácie vám týmto poskytuje licenciu na užívanie Aplikácie.Licencia sa poskytuje z hľadiska časového a územného neobmedzene. Licencia sa poskytuje bez protiplnenia, t.j. nejde o predaj licencie a teda Aplikáciu ste v rozsahu tejto licencie oprávnený užívať bez akéhokoľvek protiplnenia. Udelením licencie na vás neprechádzajú žiadne iné práva okrem práva nevýhradného užívania Aplikácie a Payowallet jeoprávnený bez obmedzenia udeliť licencie aj iným osobám, prípadne previesť práva k Aplikácii na iné osoby. Podmienkou využívania Aplikácie v plnom rozsahu so všetkými funkcionalitami je vaša registrácia a vytvorenie siužívateľského účtu. Po úspešnej registrácii vám sprístupníme možnosť nakupovať v Aplikácii a vytvoríme vám aj vernostný účet, ktorý bude spojený s vašou e–mailovou adresou. Po vytvorení vernostného účtu vám bude pridelený QR kód, ktorým sa preukazujete u poskytovateľov Produktov a zbierate vernostné pečiatky, prípadne iné benefity, ponúkané poskytovateľom Produktov.
 2. Spoločnosť Payowallet je oprávnená kedykoľvek upravovať, vylepšovať, modifikovať Aplikáciu a to formou updatealebo upgrade, prípadne vydaním úplne novej verzie, zmenami grafického rozhrania, ponúk, obsahu a to najmäs cieľom zefektívniť funkčnosť a zlepšiť vlastnosti Aplikácie, prípadne odstrániť chyby v Aplikácii, pričom nie je nijakým spôsobom viazaná akýmikoľvek vašimi návrhmi, recenziami, odporúčaniami. V prípade uvoľnenia takéhoto updatualebo upgradu, prípadne novej verzie (ďalej spolu ako „Update“) budete mať možnosť túto si stiahnuť a inštalovať a tona základe vášho rozhodnutia, okrem prípadu, ak v rámci vami využívaného operačného systému zvolíte možnosť automatických aktualizácií, pričom v takom prípade budú tieto Updaty inštalované na vašom zariadení automaticky.
 3. Táto licencia vás neoprávňuje uskutočňovať akékoľvek modifikácie alebo úpravy Aplikácie, jej dekompiláciu, snahu získať zdrojový kód, akýmkoľvek spôsobom ju skúšať dekódovať a akékoľvek takéto úkony budú znamenať porušenie tejto licencie, ako aj porušenie autorských práv a Payowallet v takom prípade podnikne právne kroky potrebnék ochrane Aplikácie a autorských práv k nej.
 4. V rámci Aplikácie vám budú sprístupňované služby a tovary tretích strán, ktoré môžete získať buď: (i) zaplatením zaplatením platobnou kartou, alebo (ii) s využitím platobného nástroja Masterpass (ďalej tieto tovary a služby spolu ako „Produkty“). Hlavným účelom využívania Aplikácie je podpora vytvárania verných zákazníkov a podpora nákupuu partnerov, ďalším cieľom je priniesť benefity v podobe zľavových poukazov, resp. zvýhodnených ponúk nákupuProduktov a teda Aplikácia predstavuje platformu, ktorá umožňuje tretím osobám ponúkať ich Produkty za podmienokich zakúpenia s využitím vyššie uvedených platobných prostriedkov.
 5. Za obsah a podmienky využitia týchto Poduktov zodpovedajú osoby, ktoré ich ponúkajú. Spoločnosť Payowallet nijakým spôsobom nezodpovedá za kvalitu týchto Produktov, ani za spôsob, akým sú prezentované, ani za prípadný obsah (slovný, ale aj grafický) prípadných webových stránok, na ktoré budete prípadne presmerovaný. Payowallet rovnako nie je zodpovedné za aktuálnosť ponúkaných Produktov, prípadné trvanie rôznych akcií, časovo alebo množstevne obmedzených ponúk.
 6. V prípade, ak sa rozhodnete využiť (zakúpiť) niektorý z Produktov, vzniká právny vzťah (kúpna zmluva) medzi vami a poskytovateľom Produktu a Payowallet nie je súčasťou tohto právneho vzťahu. Payowallet nijakým spôsobom nedoručuje zakúpené Produkty ani nesprostredkúva ich prevzatie, ani negarantuje kvalitu Produktov, ktoré sa rozhodnete zakúpiť prostredníctvom Aplikácie. Pre takúto kúpnu zmluvu platia podmienky uvedené pri popisedného Produktu v aplikácii. Akékoľvek garancie a záruky záležia výlučne na poskytovateľovi Produktu, od ktoréhotento Produkt kupujete. Príslušný poskytovateľ Produktu je výlučne sám zodpovedný za ním ponúkaný Produkt, jeho kvalitu, termíny dodania, ako aj za prípadné benefity (vernostný systém, poukážky, kredity, zvýhodnenéponuky) a pod. ponúkané v rámci vernostných programov, reklamácie a ich riešenie, ako aj prípadné nároky pri zániku zmluvného vzťahu medzi vami a poskytovateľom Produktu.
 7. Od uzavretej kúpnej zmluvy ste oprávnený za podmienok uvedených v zákone č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľapri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimoprevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej ako „Zákon o predaji na diaľku). Lehota na odstúpenie od kúpnejzmluvy je 14 dní od:
  1. prevzatia tovaru v prípade, ak je predmetom kúpnej zmluvy predaj tovaru,
  2. uzavretia zmluvy, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby,
  3. uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 8. Odstúpiť od kúpnej zmluvy nemôžete v prípadoch, uvedených v § 7 ods. 6 Zákona o predaji na diaľku. Právo na odstúpenie si môžete uplatniť priamo u poskytovateľa Produktu, od ktorého ste Produkt nakúpili a to písomne alebov podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Prípadne môžete použiť formulár, ktorý vám odovzdá poskytovateľProduktu. V prípade odstúpenie od zmluvy na kúpu tovaru ste povinný zaslať tovar späť do 14 dní od odstúpenia odzmluvy alebo ho v tejto lehote odovzdať poskytovateľovi Produktu, prípadne ním poverenej osobe.
 9. Ak si zakúpite tovar, ste povinný si ho vyzdvihnúť v lehote, uvedenej pri popise tovaru v Aplikácii; ak tam taká lehotanie je, tak do 6 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy. Ak si tovar v tejto lehote nevyzdvihnete, je poskytovateľ Produktu predávajúci daný tovar oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takom prípade vám poskytovateľ Produktu vráti vami uhradenú kúpnu cenu po započítaní preukázateľných nákladov spojených s obstaraním tovaru pre vás, ako ajprípadných nákladov spojených s odstúpením.

page1image3704128

 1. Ak si zakúpite službu, túto ste povinný využiť v lehote uvedenej pri popise danej služby v Aplikácii; ak tam taká lehotanie je, tak do 6 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy. Využitie služby je vaším právom, nie povinnosťou. Ak ju nevyužijete v danej lehote, vaše právo zaniká, pričom v tomto prípade nemáte nárok na vrátenie uhradenej ceny za nákup služby.
 2. Reklamácia Produktu. Reklamáciu Produktu si uplatníte priamo u poskytovateľa Produktu. Reklamácia musí obsahovať písomný popis vady, kópiu dokladu o kúpe, ktorý vám vydal poskytovateľ Produktu. Poskytovateľ Produktu je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní. O vybavení reklamácie – kladnom či zápornom – je povinný vás informovať.V prípade oprávnenej reklamácie vám poskytovateľ Produktu v prípade tovaru tento buď bezplatne opraví alebo vymení za tovar bez vady. V prípade, ak je vadná služba a je možné ju opätovne poskytnúť, bude vám táto služba bezplatne opätovne poskytnutá. V prípade, ak opätovné poskytnutie možné nie je, bude vám vrátená primeraná časťceny v rozsahu vady služby. Ak v dôsledku vady nebolo možné službu využiť vôbec, vráti vám poskytovateľ Produktuuhradenú cenu. Opätovne by sme vás ale chceli upozorniť, že vyššie uvedený popis postupu a nárokov je daný len pre vašu informáciu s tým, že tieto nároky si musíte uplatniť priamo voči poskytovateľovi Produktu, s ktorým ste zakúpením Produktu vstúpili do zmluvného vzťahu.
 3. Poskytovateľ Produktu môže podľa svojho uváženia prevádzkovať vernostný systém, v rámci ktorého vám môže ponúkať rôzne benefity, napríklad darčekové poukážky, zľavy pri nákupe určitého množstva, vernostné body a pod.(ďalej aj ako „vernostná ponuka“). Aj v takomto prípade je výlučne poskytovateľ Produktu, ktorých takúto vernostnú ponuku urobil, zodpovedný za jej realizáciu a dodržanie jej podmienok. Aj v prípade, že takéto vernostné ponukydostanete prostredníctvom Aplikácie, neznamená to, že by ste boli povinný sa takejto vernostnej ponuky zúčastniť a vysami musíte na základe pozorného preštudovania podmienok uvedených poskytovateľom Produktov pri danejvernostnej ponuke zistiť, aké sú podmienky vašej účasti na takejto vernostnej ponuke, ako dlho je vernostná ponukaúčinná, kedy expiruje (t.j. zaniká možnosť je uplatnenia) v akej lehote musíte vernostnú ponuku využiť, ako aj ostatné prípadné podmienky využitia ponuky.
 4. Payowallet môže z času na čas uviesť v aplikácii odkazy (linky) na externé webové stránky, ktoré môžu zahŕňať rôzne ponuky, propagácie, tretích strán. Payowallet nie je nijakým spôsobom zodpovedný za obsah týchto webových stránok alebo čokoľvek na nich alebo prostredníctvom nich ponúkané, ani negarantuje ich dostupnosť. Uvedenie takýchto liniek neznamená, že ich prevádzkovatelia ponúkajú svoje produkty prostredníctvom Aplikácie.
 5. Produkty v Aplikácii môžete nakupovať len za použitia platobných prostriedkov, uvedených v bode 4 týchto licenčnýchpodmienok. V prípade, ak si Aplikáciu stiahnete a nainštalujete a nemáte aktivované platby cez internet, aleboaktivovaný platobný nástroj Masterpass, nie je možné aby ste prostredníctvom Aplikácie nakupovali Produkty. V procese platby budete presmerovaný na platobnú bránu Československej obchodnej banky a.s. so sídlom Michalská18, 815 63 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro,vložka č. 4314/B (ďalej ako „ČSOB“), prostredníctvom ktorej bude realizovaná platba. Táto platobná brána je plne prevádzkovaná ČSOB a v prípade jej použitia by ste sa mali oboznámiť s obchodnými podmienkami jej prevádzkovania. Payowallet nenesie nijakú zodpovednosť za prípadnú škodu, spôsobenú vám na základe použitia tejto platobnej brányalebo v súvislosti s ňou. Vzhľadom na možnú funkcionalitu zapamätania si vašej platobnej karty, ktorú táto platobná brána ČSOB umožňuje, v prípade, ak takúto možnosť zapamätania si platobnej karty využijete, chceli by sme vás informovať, že údaje o tejto platobnej karte budú spracované a uložené v systémoch ČSOB a spoločnosť Payowalletk nim nebude mať žiadny prístup a nenesie nijakým spôsobom za tieto uložené údaje zodpovednosť.
 6. V prípade, ak kúpite Produkt cez Aplikáciu, vygeneruje vám Aplikácia unikátny QR kód, ktorý následne použijeteu príslušného poskytovateľa Produktu pri prevzatí zakúpenéhoProduktu.
 7. V prípade, ak si cez Aplikáciu stiahnete zľavový kupón, vygeneruje vám Aplikácia unikátny QR kód, ktorý následne použijete u príslušného poskytovateľa Produktu pri uplatnení si zľavy za Produkt, pričom následne po validovaní kupónu čítačkou QR kódu tento kupón zmizne. Unikátny QR kód nie je potvrdením nákupu, len ovprávňuje Zákazníkasi uplatniť u príslušného Poskytovateľa zľavu. Podmienky použitia zľavového kupónu určuje poskytovateľ Produktu. Aknie je výslovne uvedené inak, pri poskytnutí Produktu si môžete uplatniť len jeden zľavový kupón. V prípade, ak si neuplatníte zľavový kupón v lehote jeho platnosti, po uplynutí tejto lehoty platnosti vám z Aplikácie zmizne.
 8. Ste plne zodpovedný za to, akým spôsobom zabezpečíte váš prístup do Aplikácie a chránite ho pred zneužitím. Vprípade, ak nastane skutočnosť (napr. strata telefónu, krádež a pod), na základe ktorej bude možný neoprávnený prístup do Aplikácie pod vašimi prihlasovacími údajmi, prípadne získate akékoľvek podozrenie o možnom zneužití vašich prihlasovacích údajov, oznámte túto skutočnosť ihneď na e-mail: info@payowallet.com a Payowallet zablokujeprístup na váš účet do 24 hodín od doručenia tohto oznámenia.
 9. Okrem vyššie uvedeného (bod 17) je Payowallet oprávnený zablokovať váš prístup k vášmu účtu v Aplikácii aj v prípade, ak vyžívate tento váš účet na podvodné alebo nezákonné aktivity.
 10. Registráciou v Aplikácii súčasne udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ako napr.zasielanie ponúk na e-mail, použitý pri registrácii. Tento váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a na e-mailovú adresu:info@payowallet.com, prípadné kliknutím na odkaz v marketingovej správe, umožňujúci takéto odhlásenie, alebopísomným oznámením na adresu Payowallet s.r.o., Nam. SNP 30, 811 01 Bratislava, office: Hviezdoslavovo námestie20, Bratislava – Staré mesto 811 01.
 11. Zmeny ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018. Pokračovanie v používaní aplikácie Payowalletpo tomto dátume znamená prijatie aktualizovaných Zmluvných podmienok.
 12. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime všeobecným právnym predpisom Európskej únie pre oblasť ochrany osobných údajov, akým je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR). Prevádzkovateľom Vašich údajov je spoločnosť Payowallet s.r.o. a za určitých podmienok môže dôjsť k spracovaniu osobných údajov, čo odôvodňujemetým, že tieto údaje potrebujeme na poskytnutie požadovaného produktu, alebo služby. Poskytovanie Tvojich údajov, na základe udeleného súhlasu je dobrovoľné. Predovšetkým ide o spracúvanie údajov na technické účely fungovania aplikácie a marketingové účely.

Technický účel: Na využívanie aplikácie Payowallet je potrebné vytvoriť vernostný účet (profil) na základe ktorého vieš zbierať odmeny, využívať zľavové kupóny, alebo nakupovať výhodnejšie. Tento účet sa vytvára na základe emailovej adresy, ktorá je v niektorých prípadoch považovaná za osobný údaj. Bez vytvorenia takéhoto účtu nie je možné aplikáciu používať a získavať výhody s ňou spojené.

Marketingový účel: Chceme Ti ponúkať také funkcionality aplikácie, ktoré Ti prinášajú benefity a vyhovujú Tvojimnákupným návykom. Nechceme Ťa obťažovať ponukami, ktoré nie sú relevantné. V rámci marketingových aktivít Tizasielame ponuky napr. e-mailom. Tvoje osobné údaje na účel priameho marketingu spracovávame na základe Tvojho súhlasu.

 1. V záujme optimalizácie a zlepšenia kvality poskytovaných služieb Payowallet môže zbierať od návštevníkov Aplikácie niektoré informácie ako sú napr. IP adresy, cookies, ktoré nevedú k identifikácii jednotlivca. Súbormi cookies sa rozumejú malé jednotky údajov skladované prehliadačom na vašom pevnom disku, prípadne inom pamäťovom médiu zariadenia. Payowallet využíva súbory cookies za účelom skvalitnenia svojich služieb. V prípade, ak si neželáte používať súbory cookies je potrebná konfigurácia vášho prehliadača tak, aby všetky súbory cookies vymazával z pevného disku, resp. pamäťového média, resp. aby prehliadač blokoval súbory cookies alebo aby vás upozorňoval na uloženie súborovcookies.
 2. Registráciou v Aplikácii udeľuješ Payowallet súhlas na zhromažďovanie, ukladanie a analyzovanie geolokačných údajov prostredníctvom Aplikácie za účelom skvalitnenia našich služieb a upozorňovanie vás na prípadné zaujímavé ponukyProduktov v závislosti od miesta, kde sa nachádzate. V prípade, ak nesúhlasíte s analyzovaním a zhromažďovaním geolokačných údajov, môže kedykoľvek vysloviť s takýmto konaním nesúhlas a to písomne prostredníctvom kontaktneje-mailovej adresy: info@payowallet.com a váš užívateľský účet bude následne bezodkladne vyradený z analyzovania.
 3. Licencia na využívanie Aplikácie je vám poskytovaná „tak ako je“, t.j. so všetkými prípadnými nedostatkami, a bezakejkoľvek záruky. Spoločnosť Payowallet bude intenzívne pracovať na čo najlepšej funkčnosti Aplikácie, avšak negarantuje nijakým spôsobom jej nepretržitú dostupnosť (t.j. v režime 24/7/365), ani prípadné chyby Aplikácie.V prípade, ak sa rozhodnete Aplikáciu využívať za týchto licenčných podmienok, akceptujete tieto skutočnosti a potvrdzujete že ste si vedomý, že z tohto titulu nemáte voči spoločnosti Payowallet žiadne nároky na akékoľvek kompenzácie, odškodnenia, či už priame alebo nepriame. Akékoľvek nároky vo vzťahu k Produktu ste povinný riešiť výlučne s poskytovateľom Produktu a nie s Payowallet. Súčasne týmto potvrdzujete, že ste si vedomý, že Aplikácia presvoju funkčnosť potrebuje internetové pripojenie. Spoločnosť Payowallet nijakým spôsobom negarantuje dostupnosťa funkčnosť internetového pripojenia.
 4. Licencia sa udeľuje na dobu využívania Aplikácie. Kliknutím na odsúhlasenie týchto licenčných podmienok kedykoľvekv procese sťahovania a inštalácie Aplikácie týmto potvrdzujete, že ste sa s týmito podmienkami oboznámilia zaväzujete sa ich dodržiavať.
 5. Tieto licenčné podmienky, ako aj právny vzťah vzniknutých na ich základe alebo v súvislosti s nimi medzi Payowallet a vami sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 6. V prípade potreby môžete Payowallet kontaktovať na info@payowallet.com
 7. Tieto licenčné podmienky je možné meniť vydaným nových, prípadne doplnením existujúcich licenčných podmienok,pričom takéto zmenené podmienky sa pre vás stanú záväznými okamihom, kedy ich kliknutím potvrdíte.
 8. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť ukončiť využívanie Aplikácie a túto odinštalovať bez akýchkoľvek obmedzení.Tieto licenčné podmienky boli vydaná v Bratislave, dňa 24.5.2018.