Informácia o ochrane osobných údajov, spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Payowallet s.r.o. 

Vážený používateľ, pre ľahšiu orientáciu sme Ti pripravili –sadu  otázok, ktoré Ti poskytnú jednoduchý prehľad o spracovaní osobných údajov. 

1. KTO JE Prevádzkovateľ om TVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľ Tvojich osobných údajov je spoločnosť: Payowallet s.r.o.

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov

  • e-mailová adresa 
  • geolokačné údaje 

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Teba.  Tieto osobné údaje uvádzaš v registrácii do aplikácie. Tvoje osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

4. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME TVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Tvoje osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom:

  • email – za účelom vytvorenia vernostného účtu na zbieranie odmien. Následkom neposkytnutia  emailu – je nemožnosť využívania služieb – vernostného programu a našej mobilnej aplikácie v ich plnom rozsahu
  • krstné meno: za účelom priameho oslovovania (krstné meno), alebo priameho marketingu, príp. zasielania newslettera
  • geolokačné údaje: za účelom poskytnutia informácií o najbližšom partnerovi aplikácie Payowallet v Tvojej blízkosti

5. JE POTREBNÝ SÚHLAS PRE SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY MARKETINGU?

Áno, aby sme mohli zasielať aktuálne informácie v súvislosti s využívaním aplikácie Payowallet a Tvojho vernostného účtu je potrebný súhlas so zasielaním marketingových informácií elektronickými komunikáciami.

6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ̌ TVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu – čiže počas využívania našich služieb, najviac však po dobu 5 rokov, alebo do momentu, keď svoj súhlas odvoláš.

Po uplynutí príslušného času budú Tvoje osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

7. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K TVOJIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Prístup môžu mať aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

8. AKO VYZERÁ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Registráciou v aplikácii Payowallet a zakliknutím súhlasu Spotrebiteľ udeľuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracovaním všetkých spomenutých poskytnutých osobných údajov spoločnosti Payowallet s.r.o. so sídlom nám. SNP 30, Bratislava, mestská časť Staré Mesto 811 01, IČO 50196545  zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka .č.109811/B, ktorá je prevádzkovateľom, a s ich následným spracovaním (prípadne aj prostredníctvom sprostredkovateľa), a ďalej súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové účely Prevádzkovateľa, t.j. ponúkaní výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácii o pripravovaných akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov. 

9. AKÉ SÚ MOŽNOSTI SÚHLAS ODVOLAŤ A POŽIADAŤ O VYMAZANIE Z DATABÁZY? 

Tento súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú, avšak môže byť kedykoľvek písomne odvolaný doručením na adresu Prevádzkovateľa.

10. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@payowallet.com, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

Spracovateľom a prevádzkovateľom osobných údajov Spotrebiteľa je spoločnosť Payowallet s.r.o., Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.109811/B, so sídlom Námestie SNP 30 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.

Spotrebiteľ má právo sa kedykoľvek informovať ohľadom spracovania jeho osobných údajov, o ich pôvode, príjemcoch údajov a účelom ich spracovania, a to na adrese: info@payowallet.com, alebo na adrese office: Payowallet s.r.o, Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava – Staré mesto 811 01. 

Spracovanie údajov podlieha dohľadu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

11. ZA AKÝ ČAS MÔŽETE OČAKÁVAŤ ODPOVEĎ OD SPOLOČNOSTI?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.